Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για την αλλαγή του τοπικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών προς μια περισσότερο βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον κατεύθυνση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η μεταποιητική δραστηριότητα και η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων που έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής του Ηρακλείου.
  • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
  • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.