• Συζήτηση
  • Θέματα
  • Δημοσιεύσεις
  • Τελευταίο άρθρο
  • Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για βιώσιμη ορθολογική και ενεργειακά ουδέτερη διαχείριση των υδάτων, την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης για την κάλυψη των αστικών και αγροτικών αναγκών της περιοχής.
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα

  • Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για διασφάλιση της  πρόσβασης όλων σε προσιτή, αξιόπιστη και καθαρή ενέργεια δηλαδή ενδεικτικά για την παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας από νοικοκυριά – επιχειρήσεις – ενεργειακές κοινότητες, για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τους επαγγελματικούς χώρους, για την προώθηση των καθαρών μορφών ενέργειας στις μεταφορές, στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα

  • Στον άξονα εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για το πως η πράσινη μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να συνδυαστεί με την δημιουργία νέων σταθερών θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την συμπεριληπτική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα

  • Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για την προώθηση μιας βιώσιμης και φιλικής στο περιβάλλον βιομηχανικής παραγωγής με την ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών και την δημιουργία ανθεκτικών στην κλιματική κρίση τοπικών υποδομών κάθε είδους.
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα

  • Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για το πως η μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον μπορεί να συνδυαστεί με την μείωση των κάθε είδους ανισοτήτων - εισοδηματικών, πρόσβασης σε κοινά αγαθά, πρόσβασης σε καθαρό φυσικό περιβάλλον, πρόσβαση στον πολιτισμό κλπ.
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα

  • Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για το πως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η χωρική και διοικητική οργάνωση, η οργάνωση της βιώσιμης κινητικότητας και η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να διασφαλίσει ότι η πόλη του Ηρακλείου και οι οικισμοί της περιοχής μπορούν να καταστούν περισσότερο φιλόξενοι, ασφαλείς, ανθεκτικοί, βιώσιμοι και «έξυπνοι» μπροστά στις προκλήσεις της κλιματικής μετάβασης.
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα

  • Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις για την αλλαγή του τοπικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών προς μια περισσότερο βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον κατεύθυνση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η μεταποιητική δραστηριότητα και η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων που έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής του Ηρακλείου.
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα

  • Στον άξονα αυτό εντάσσονται προτάσεις και απόψεις σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της κοινωνίας των πολιτών (ειδικά των νέων ανθρώπων), την προώθηση σχεδίων προστασίας των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, της προετοιμασίας τοπικών σχεδίων κλιματικής μετάβασης και του τρόπου οργάνωσης και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων στην διαδικασία της κλιματικής μετάβασης.
  • 0
  • 0
  • Δεν υπάρχουν θέματα